STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Oferta

Cele gospodarcze Zarząd realizuje poprzez Biuro Zarządu, do zadań którego należy organizowanie i koordynowanie prac w zakresie:

  • opracowywania ocen i ekspertyz techniczno-ekonomicznych branży komunikacyjnej,
  • opracowywania projektów technicznych dotyczących: kolejnictwa, dróg i mostów oraz układów komunikacji miejskiej,
  • pełnienia nadzorów autorskich i inwestorskich na robotach komunikacyjnych,
  • organizowania i prowadzenie szkoleń,
  • organizowania wystaw i konferencji naukowo-technicznych,
  • wydawania wysoko notowanego w środowisku naukowym miesięcznika naukowo-technicznego "Przegląd Komunikacyjny" (8 punktów na liście MNiSW),
  • dokonywania ocen stanu technicznego maszyn drogowych i kolejowych,
  • opracowywania metryki dróg, ulic i mostów drogowych,
  • szkolenia BHP i inne specjalistyczne,
  • opracowywania regulaminów pracy bocznic kolejowych.

Stosujemy korzystne formy rozliczeń, każdorazowo negocjujemy z partnerami ceny opracowań, jesteśmy płatnikami VAT.

Gwarantujemy, że przyjmowane zobowiązania będą wykonane przez wysokiej klasy rzeczoznawców i specjalistów SITK.

 

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.